Obchodní podmínky

 


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí při nákupu v internetovém obchodě na adrese www.aurenis.cz, provozovaném společností AURENIS s.r.o., IČ: 03298752, Palackého 195, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C sp. zn. 59788, upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím uvedeného internetového obchodu; a jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.
1.2.    VOP a znění kupní smlouvy jsou kupujícímu k dispozici před, v průběhu, i po uzavření smlouvy; a to na stránkách eshopu v textové podobě způsobem, který umožňuje jak jejich tisk, tak uložení do počítače či jiného zařízení.
1.3.    Odesláním objednávky dává kupující najevo, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí. Před objednáním zboží si VOP vždy pozorně přečtěte a věnujte pozornost především vašim právům a povinnostem. 


2.    VYMEZENÍ POJMŮ
2.1.    Prodávajícím se pro účely kupní smlouvy rozumí [AURENIS s.r.o., IČ: 03298752, Palackého 195, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C sp. zn. 59788 (dále jen „prodávající“).
2.2.    Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která je spotřebitelem a uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím eshopu (dále jen „kupující“).
2.3.    Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím eshopu (dále jen „kupní smlouva“ nebo také „smlouva“).
2.4.    E-shopem se rozumí internetový obchod na adrese www.aurenis.cz, který provozuje prodávající (dále jen „eshop“).
2.5.    Zbožím se rozumí věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím eshopu (dále jen „zboží“).
2.6.    Spotřebitelem se rozumí kupující, který je spotřebitelem v souladu s právním řádem ČR.
2.7.    Nákupním košíkem je ta část eshopu, ve které je kupujícímu umožněna zejména rekapitulace nákupu, rekapitulace zákonem požadovaných informací a uzavření kupní smlouvy (dále jen „nákupní košík“ nebo jen „košík“).


3.    KUPNÍ SMLOUVA
3.1.    Zboží nabízené v eshopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
3.2.    Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující prostřednictvím eshopu odešle prodávajícímu objednávku.
3.3.    Kdykoliv před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména údaje týkající se kupujícího nebo jeho nákupu.
3.4.    Obsah smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu po odeslání objednávky na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.
3.5.    Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v nabídce eshopu jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
3.6.    V případě zjevného omylu nebo chyby v informacích týkajících se zboží, zejména v případě zjevně nízké ceny, si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží za podmínek v místě a čase obvyklých, to znamená zejména za obvyklou cenu a v obvyklém množství.
3.7.    Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím eshopu kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, a řídí se sazbami poskytovatelů anebo provozovatelů použitých komunikačních prostředků.
3.8.    Nepřevezme-li si kupující zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li kupujícím uhrazena


4.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
4.1.    Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu; a to do 14 dnů od převzetí zboží. Práva a povinnosti kupujícího v případě odstoupení od smlouvy upravuje část obchodních podmínek „REKLAMAČNÍ ŘÁD“, kterou naleznete ZDE.


5.    STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
5.1.    Pokud si kupující přeje zrušit objednávku, která ještě nebyla vyřízena, tzn. zboží ještě nebylo odesláno, má možnost neprodleně kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky) prodávajícího. Bude-li to v možnostech prodávajícího, objednávku zruší. Zaplatil-li kupující již za zboží, prodávající mu vrátí kupní cenu do 15 pracovních dnů na účet, který kupující za tímto účelem uvede. Pokud kupující stornuje objednávku, nese náklady na vrácení kupní ceny, především poplatky poskytovatelů platebních služeb. Stornovat nelze objednávku týkající se zboží, které prodávající nemá běžně skladem a objednal jej pouze na základě požadavku kupujícího.
5.2.    Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku za předpokladu, že zboží, které nemá skladem, nebude možné dodat z důvodu jeho nedostupnosti u dodavatele. O stornování objednávky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a peníze, které kupující za objednané zboží uhradil, odešle prodávající do 15 pracovních dnů zpět způsobem, jakým bylo zboží zaplaceno.


6.    ZBOŽÍ V NABÍDCE ESHOPU
6.1.    Zboží, které prodávající nabízí k prodeji, je zobrazeno v nabídce eshopu. Na stránkách eshopu jsou uvedeny veškeré potřebné informace týkající se zboží, zejména označení, parametry, cena, dostupnost apod.
6.2.    Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků (daň z přidané hodnoty obvykle 21%). Do ceny zboží nejsou započítány náklady spojené s platbami za zboží, které jsou závislé na poskytovateli platebních služeb; a náklady na dopravu, které jsou závislé na způsobu dodání, který si kupující zvolí před odesláním nákupu.
6.3.    U každého zboží je uvedena doba dodání. Není-li doba dodání uvedena, není prodávajícímu známa a je závislá na dodavateli; prodávající ji tedy nemůže zaručit.


7.    REGISTRACE
7.1.    Kupující se může v eshopu registrovat, čímž získá uživatelský účet a při dalších objednávkách tak nebude muset zadávat údaje poskytnuté při registraci. Registrace není uzavřením rámcové nebo obdobné smlouvy a při každém nákupu se tak použijí obchodní podmínky platné v okamžiku nákupu.


8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1.    Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu ke zpracování při nakupování v eshopu nebo registraci, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.
8.2.    Uzavřením kupní smlouvy nebo registrací v eshopu, kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to zejména v rozsahu: jméno, příjmení, název, IČ, bydliště, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
8.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.
8.4.    Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je prodávající, tedy společnost AURENIS s.r.o., IČ: 03298752, Palackého 195, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C sp. zn. 59788 […].
8.5.    Osobní údaje bude prodávající zpracovávat pouze v souvislosti s obchodní činností, prodejem dalších produktů a za marketingovými účely; předávat třetím osobám je prodávající bude pouze v případech, kdy je to pro obchodní činnost nezbytné, např. dopravcům nebo poskytovatelům platebních služeb.
8.6.    Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený kupujícím platí do jeho odvolání. Kupující může souhlas odvolat tak, že sdělí prodávajícímu e-mailem, telefonicky, nebo jiným prokazatelným způsobem, že svůj souhlas odvolává. S odvoláním je zároveň nutné zrušit také uživatelský účet v eshopu.
8.7.    V souvislosti s ochranou osobních údajů má kupující dále práva podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména:
            -    právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se kupujícího týkají; a
            -    právo na jejich opravu, zablokování; nebo
            -    právo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů; nebo
            -    právo na vysvětlení, pokud se kupující domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.
8.8.    Jednotlivé smlouvy kupující po uzavření archivuje; a to ve formě elektronické. Takto archivované smlouvy jsou přístupné pouze prodávajícímu a nejsou přístupné veřejně.
8.9.    Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje
8.10.    Informace, které kupující poskytne prodávajícímu, uchovává prodávající v souladu s právním řádem ČR a zejména se ZOOÚ.


9.    NEWSLETTERY, COOKIES, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.    V průběhu registrace nebo objednávky zboží, může kupující zaškrtnutím příslušného políčka dát najevo zájem o zasílání obchodních informací a sdělení. Kupující může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací a sdělení kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který pro takové účely každý e-mail obsahuje.
9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.


10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.    Prodávající nezaručuje nepřetržitý provoz eshopu a vyhrazuje si právo, kdykoliv jeho provoz ukončit.
10.2.    Pokud kupující není spokojen s nákupem v eshopu a rozhodne se na prodávajícího podat stížnost, může tak učinit u České obchodní inspekce. Prodávající není vázán žádným kodexem profesních nebo jiných organizací, ani takových organizací není členem.
10.3.    Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Jednotlivé smlouvy kupující po uzavření archivuje; a to ve formě elektronické. Takto archivované smlouvy jsou přístupné pouze prodávajícímu a nejsou přístupné veřejně.
10.4.    VOP se použijí pouze pro kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, vyjma ustanovení upravující způsoby dopravy zboží. V ostatních případech se kupní smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem ČR.
10.5.    Odpověď strany kupní smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10.6.    Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku.
10.7.    Nedílnou součástí kupní smlouvy a VOP jsou přílohy „POKYNY KUPUJÍCÍM“, „PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ“, „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu VOP.
10.8.    Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem; a pro řešení sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím na základě kupní smlouvy je příslušný soud v ČR.