Reklamační řád

 

 

1.    ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
1.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy:
          -    má vlastnosti a hodí se k účelu tak, tak je uvedeno v eshopu;
          -    je dodáno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti;
          -    vyhovuje právním předpisům.
1.2.    V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
1.3.    Zjistí-li kupující při převzetí, že zásilka je nekompletní, nebo poškozená, sepíše o takové skutečnosti protokol s dopravcem a zboží není povinen převzít.
1.4.    Má-li zboží vadu a tato se projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
1.5.    Má-li nové zboží vady, může jej kupující reklamovat do 24 měsíců od převzetí. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, je lhůta podle předchozí věty 12 měsíců. Pokud je zboží zužitkovatelné a má vyznačenou dobu trvanlivosti, nebo dobu, po kterou lze použít, může jej kupující reklamovat po tuto vyznačenou dobu.
1.6.    Lhůta pro reklamaci se neuplatní na vady, pro které je zboží zlevněno, vady způsobené běžným opotřebením, vady způsobené nevhodným zacházením, u zboží použitého, na vady odpovídající běžné míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.6.1.    Vady způsobené běžným opotřebením mohou být zejména:
          -    Běžné opotřebení povrchu výrobku (drobné poškrábání, oděr povrchové úpravy po delším nošení)
          -    Změna barvy hmoty, ve které jsou osazeny kameny působením okolního prostředí (prach, makeup,..)
1.6.2.    Za nevhodné zacházení se považuje zejména zacházení nevhodné vzhledem k povaze nebo účelu užití zboží, a to například:
          -    vady způsobené působením vody na výrobky s lepenými kameny (koupání, plavání, mytí rukou atp.)
          -    vady způsobené přímým působením chemických látek (např. lak na vlasy, krémy, parfémy, chlór, pot, mořská voda,..)
          -    vady způsobené mechanickým poškozením výrobku (poškrábání povrchu, oděr povrchové úpravy, mechanické poškození hybných částí, poškození kamenů způsobené nárazem atp.)

Pro informace jak se správně pečovat o šperky navštivte sekci „PORADCE S NÁKUPEM“.


1.7.    Pokud je reklamace kupujícího oprávněná, má právo na
          -    odstranění vady v případech, kdy je to možné;
          -    nelze-li vada odstranit, nebo se vyskytuje opakovaně, má právo na dodání nového zboží; a
          -    v případech kdy není dodání nového zboží možné, nebo na tom kupující netrvá, může požadovat přiměřenou slevu.
V případech kdy vada nelze odstranit a není to neúměrné, nebo se vada vyskytuje opakovaně, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
1.8.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vad podle předchozího článku si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího.
1.9.    Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
1.10.    Vyskytne-li se vada opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě, kdy jsou výměna zboží nebo odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad neúměrné.
1.11.    Při reklamaci zboží kupující zboží zabalí tak, aby bylo chráněno proti poškození, a zašlete jej na adresu místa určeného pro osobní převzetí, nebo ho po telefonické domluvě zanese osobně.  


2.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
2.1.    Kupující, který je spotřebitelem a s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
2.2.    Kupující musí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy prokazatelně oznámit a nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží takové oznámení odeslat na adresu prodávajícího.
2.3.    Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení prodávajícímu.
2.4.    Ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí kupující také předat nebo odeslat zboží, které od prodávajícího obdržel a kterého se odstoupení týká.
2.5.    Pro oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový formulář uvedený v odkazu níže, a který je dostupný v eshopu. Obdržení sdělení o odstoupení od kupní smlouvy vám obratem potvrdíme.

       Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.


2.6.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání, které od něj obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení, pokud kupující vrátí zboží prodávajícímu, nebo prokáže, že ho odeslal na adresu prodávajícího. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu na účet, který mu prodávající za tímto účelem sdělí, případně jinou formou, na které se prodávající s kupujícím dohodnou; a to včetně nákladů na dodání, které od kupujícího obdržel.
2.7.    Pokud kupující vrátí po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Výši snížení hodnoty je s náležitou odbornou péčí oprávněn posoudit prodávající.
2.8.    V případě odstoupení od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jakož i náklady, jestliže zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
2.9.    Kupující v určitých případech nemůže odstoupit od smlouvy, např. pokud se jedná o rychle se kazící zboží, nebo takové, které je znehodnoceno už pouhým otevřením obalu. Od smlouvy nemůže kupující odstoupit, zejména jedná-li se o dodání:
          -    zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
          -    zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
          -    digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
          -    novin, periodik nebo časopisů.